Słownik

Home > Słownik
BAT, najlepsza dostępna technika
(z ang. best available technology) – termin używany w Dyrektywie UE nr 96/61/ WE z 24 września 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń. Wymusza ona stosowanie najefektywniejszych i najbardziej nowoczesnych dostępnych metod prowadzenia działalności w dziedzinach przemysłu o znaczącym wpływie na środowisko.
blok energetyczny
część elektrowni bezpośrednio odpowiadająca za produkcję prądu elektrycznego. Elektrownia może składać się z jednego lub kilku bloków energetycznych. W Rajkowach planowane są dwa takie bloki, o łącznej mocy do 2000 MW.
charakterystyka geologiczna
wynik badań warstw gleby i skał pod powierzchnią ziemi. Charakterystyka prezentuje ważne cechy, jak m.in. budowa, gęstość, osady oraz występowanie wód gruntowych i surowców mineralnych.
chłodnie kominowe
wieże chłodnicze o wysokości od 100 do 200 m (prawdopodobnie ok. 180 m) o kształcie walca rozszerzonego u dołu ( dokładna nazwa: chłodnia hiperboloidalna). W chłodni następuje odprowadzenia ciepła odpadowego do atmosfery z wykorzystaniem ciepła parowania wody krążącej w obiegu zamkniętym, służy także do odprowadzenia do atmosfery oczyszczonych spalin. Ze względu na konieczność ograniczenia emisji hałasu chłodnie są wyposażone w ekrany dźwiękochłonne Zastosowanie chłodni kominowych minimalizuje oddziaływanie elektrowni na środowisko rzeki (tu Wisły), gdyż minimalizuje ilość ciepła odprowadzaną do wód płynących.
elektrownia
zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną. W produkcji energii wykorzystywane mogą być różnego rodzaju paliwa. W Polsce najczęściej stosowany jest węgiel kamienny lub brunatny – z jego spalania pochodzi ok. 90 proc. prądu w naszym kraju.
elektrownia systemowa
elektrownia włączona w Krajowy System Elektroenergetyczny. Zasila sieć najwyższych napięć dostarczając energię zarówno dla regionu, w którym się znajduje, jak i dla całego kraju.
IOS instalacje odsiarczania spalin
usuwanie dwutlenku siarki i przy okazji wielu innych szkodliwych związków chemicznych ze spalin wdrożony od około 15 lat w światowej energetyce. Instalacja usuwa dwutlenek siarki metodą mokrą wapienną. Produktem ubocznym działania instalacji jest gips [uwodniony siarczan wapnia] w formie doskonale nadającej się do produkcji materiałów budowlanych.
kotłownia
obiekt (budynek), w którym zlokalizowane są główne urządzenia do spalania paliw w kotle pyłowym wraz z urządzeniami nawęglania, podgrzewaczami powietrza, wentylatorami oraz głównymi rurociągami parowymi. Nowoczesne kotłownie mają zabudowę kotła w układzie wieżowym z przegrzewaczami pary zamontowanymi w układzie pionowym nad komorą spalania. Zwykle główna część kotła jest konstrukcją wisząca na ruszcie nośnym opartym na słupach tworzących również konstrukcję samego budynku.
Krajowy System Elektroenergetyczny
zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej w sposób ciągły i nieprzerwany. W jego skład wchodzą wytwórcy energii (elektrownie) i jej dystrybutorzy (m.in. ogólnopolska sieć przesyłowa zarządzana przez PSE Operator S.A. oraz regionalne sieci dystrybucyjne zarządzane przez różnych operatorów np. Energa czy Tauron).
maszynownia
obiekt (budynek), w którym zlokalizowane są główne urządzenia do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem turbozespołu parowego. W maszynowni zlokalizowane są turbozespoły, układ kondensacji, układy regeneracji, stacja odgazowania wody zasilającej, instalacje jonitowego oczyszczania kondensatu i wiele innych. Zwykle lokalizacja turbozespołu jest wzdłuż głównej osi budynku maszynowni. Nowoczesne maszynownie nie wymagają remontu kapitalnego częściej niż co 8-12 lat.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
lokalne przepisy określające sposób wykorzystania poszczególnych działek na terenie gminy. Plan wskazuje m.in. miejsca pod inwestycje przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe czy nowe drogi. Budowa elektrowni możliwa jest jedynie wówczas, gdy projekt jest zgodny z zapisami planu.
obiekty gospodarki olejem opałowym lekkim
Olej opałowy lekki jest otrzymywany z komponentów uzyskiwanych podczas przeróbki ropy naftowej i zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających przebieg procesu spalania. Obiekty gospodarki olejem służą zasileniu palników rozruchowych głównych kotłów węglowych, parowych kotłów rozruchowych oraz awaryjnych generatorów prądu z silnikami DIESLA. Obiekty posiadają stanowiska rozładowcze dla cystern samochodowych oraz szereg zabezpieczeń technicznych takich jak obudowa stalowa tworząca podwójne ścianki zbiornika oraz systemów automatyki dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu i środowiska wodnego. Ponadto te obiekty obejmują pompownie wyposażone w najnowsze systemy przeciwpożarowe i przeciwdziałania wybuchowi par.
parowe kotły rozruchowe
tzw. kotły rozruchowe olejowe. Para z kotłowni rozruchowej będzie kierowana do układu uszczelniania turbiny, stacji odgazowania wody zasilającej, układu podgrzewaczy powietrza pierwotnego dla rozruchów bloku. Ponadto kotłownia ta zapewni rezerwę ciepłowniczą na wypadek potrzeby tj. dla podtrzymania w zasilanie w ciepło obiektów elektrowni. Podstawowym zadaniem kotłów rozruchowych jest umożliwienie uruchomienia bloku w tym w skrajnie niekorzystnych zimowych warunkach atmosferycznych po wyłączeniu obu bloków elektrowni.
SCR instalacja katalitycznego odazotowania spalin
jedna z najnowocześniejszych instalacji wdrożonych do stosowania w ciągu ostatnich 5 lat w szeregu nowoczesnych elektrowni. Instalacja służy do usuwania tlenków azotu ze spalin wytworzonych podczas spalania węgla przy pomocy reakcji chemicznej z amoniakiem uzyskanym przez odparowanie z wody amoniakalnej, z wykorzystaniem katalizatora powierzchniowego z metali rzadkich. Dzięki zastosowaniu tej instalacji elektrownia będzie emitować mniej niż 100 miligramów tlenków azotu na 1 normalny metr sześcienny spalin (prawdopodobnie nawet poniżej 80 miligramów).
system oczyszczania spalin
zainstalowane w elektrowni urządzenia, gwarantujące wyłapanie substancji powstających w procesie spalania węgla. Nowoczesne filtry, w które wyposażona zostanie elektrownia w Rajkowach, zatrzymują 99% pyłów.
układy nawęglania
dwa układy (nawęglania zewnętrznego i nawęglania wewnętrznego) służą do podawania węgla do procesu spalania. Nawęglanie zewnętrzne składa sie z instalacji rozładunku węgla ze składów kolejowych, przenośników taśmowych, placów węglowych i ciągów transportujących do zasobników przykotłowych. Nawęglanie zewnętrzne składa się zatem z estakady nawęglania, budynku separacji i przesiewania oraz galerii nawęglania prowadzącej do ww. zasobników. Istotnym elementem tych galerii i estakad są układy zmywania i zabezpieczenia przed pożarem.
Nawęglanie wewnętrzne obejmuje podawanie węgla od zasobników przykotłowych do młynów węglowych, które wytwarzają pył węglowy podawany do palników kotła.
układy odżużlania i odpopielania
zestaw instalacji w tym instalacja transportu i magazynowania popiołu lotnego, pompy zbiornikowe, rurociągi transportu pneumatycznego, instalacje załadowcze, areacji dna zbiorników, systemy odkurzania przemysłowego dla zapewnienia minimalizacji emisji do powietrza, zbiorniki retencyjne i instalacja załadunku zarówno na cysterny samochodowe jak i kolejowe. Równolegle zbudowana instalacja odżużlania składa się z tzw. odżużlaczy, przenośników taśmowych, kruszarek, magazynu żużla oraz instalacji załadowczych. Magazyny żużla i popiołu są obliczane co do swojej wielkości w zależności od koniecznej rezerwy technologicznej oraz sezonowości odbioru.
zamknięty obieg chłodzenia
sposób chłodzenia urządzeń elektrowni polegający na obniżaniu w chłodniach kominowych temperatury pary wodnej wytwarzanej przez elektrownię. Po schłodzeniu pary wodnej skroplona woda powraca do systemu i jest powtórnie wykorzystywana.