Dla środowiska

Lokalizacja elektrowni została wybrana tak, aby zapewnić rozwój gminie Pelplin i jej okolicom, jednocześnie minimalizując wpływ obiektu na środowisko. Zostaną zastosowane najnowocześniejsze, światowej klasy technologie wykorzystywane w energetyce. Wszelkie działania będą podejmowane zgodnie z prawem unijnym oraz w uzgodnieniu z lokalnymi władzami i administracją.

Woda

Elektrownia w Rajkowach musi spełniać bardzo restrykcyjne wymagania związane z gospodarką wodno-ściekową. Na jej terenie będzie znajdowała się oczyszczalnia ścieków, pozwalająca sprostać unijnym wymogom ochrony wód gruntowych i rzek.

Rozwiązania technologiczne chroniące wodę
Oczyszczalnia ścieków System gwarantujący ograniczenie wzrostu temp. Wisły w miejscu zrzutu do maks. 2ºC System monitorowania temperatury Tzw. dyfuzory eliminujące skoki temperatury

Powietrze

Podobnie, jak inne nowoczesne elektrownie, obiekt w Rajkowach będzie wyposażony w rozbudowane i niezwykle precyzyjne instalacje, które oczyszczają produkowane spaliny ze szkodliwych substancji. Wymagania prawne związane z czystością spalin są ciągle zaostrzane wraz z postępem technicznym i pojawianiem się nowych technologii. Elektrownia w Rajkowach jest projektowana tak, aby za 10 czy 15 lat, kiedy w Unii Europejskiej ponownie zostaną zaostrzone normy emisji CO2 oraz tlenków azotu i siarki, można było montować kolejne instalacje do wychwytywania tego gazu.

Rozwiązania technologiczne chroniące powietrze
Instalacja odsiarczania Systemy elektrofiltrów Odprowadzanie spalin przez chłodnie Tzw. metody pierwotne i wtórne ograniczające emisję tlenków azotu

Produkty spalania

Na terenie elektrowni produkty spalania takie jak popiół, żużel, gips i inne będą jedynie krótkotrwale składowane, a następnie możliwie szybko transportowane do zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem. Na czas składowania ich na terenie elektrowni będą przechowywane w zamkniętych zbiornikach ograniczających ewentualne pylenie do absolutnego minimum. Również transport tych materiałów na terenie elektrowni i poza nią odbywać się będzie z wykorzystaniem hermetycznych kanałów i wagonów.

Rozwiązania technologiczne umożliwiające recykling produktów spalania
Odpady pylące składowane w zamkniętych zbiornikach Transport pneumatyczny NIE planuje się składowiska odpadów i popiołów

Hałas

W elektrowni w Rajkowach zastosowane będą najnowsze instalacje wygłuszające dźwięki towarzyszące wytwarzaniu energii elektrycznej.

Rozwiązania technologiczne minimalizujące hałas
Rozwiązania ograniczające emisję dźwięku przez chłodnie i wentylatory Montaż urządzeń spełniających normy akustyczne Montaż izolacji akustycznej

Krajobraz

Obiekty elektrowni staną się znaczącym pod względem wielkości elementem krajobrazu. Inwestor planuje sporządzenie specjalnego programu działań ochronnych i kompensujących, m.in. wprowadzenie specjalnych pasów zieleni ochronnej, przesłaniającej częściowo obiekty elektrowni.

Rozwiązania chroniące krajobraz
Liczne nasadzenia Układ elektrowni zaplanowany tak, by współgrał z krajobrazem Rewitalizacja wybranych elementów krajobrazu

Przyroda

W raporcie środowiskowym zamieszczone zostały wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, na podstawie której specjaliści w zakresie ochrony fauny i flory zaproponowali działania łagodzące i zapobiegawcze. Przy określaniu lokalizacji obiektów uwzględniane są cenne elementy przyrodnicze i odpowiednio modyfikowany jest przebieg magistrali wodno-ściekowej i linii blokowej.

Zastosowanie chłodni kominowych i zamykanie obiegów wodnych, zminimalizuje ilości pobieranych i odprowadzanych do rzeki wód, a niska prędkość zasysania, odpowiednie kraty i sita na ujęciu oraz ekran dyfuzyjny zapewnią utrzymanie komfortu środowiskowego szczególnie dla ryb, ikry, i narybku.

Wpływ elektrowni na środowisko będzie stale monitorowany, zarówno w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu.

Rozwiązania chroniące przyrodę
Rozwiązania techniczne przeciwdziałajace śmiertelności ryb podczas pobierania wody do systemu chłodzenia Brak skokowych temperatur w strefie mieszania wód chłodniczych z wodą Wisły Budowa rurociągów pod wałem przeciwpowodziowym metodą bezwykopową Modyfikacje przebiegu inwestycji liniowych (rurociągi, linie blokowe) omijające zidentyfikowane cenne przyrodniczo elementy