Podwykonawcy

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt – Warszawa” S.A

generalny projektant inwestycji odpowiedzialny za opracowanie projektu podstawowego i budowlanego elektrowni oraz koordynowanie prac projektowych pozostałych inwestycji powiązanych i towarzyszących.

Kancelaria Radców Prawnych „CIC” Sp. p. z Gdyni z zespołem specjalistów

świadczy usługi doradcze i udziela pomocy prawnej w obszarze prac urbanistycznych, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami na etapie przygotowania projektu do realizacji. Opracowuje prognozy, analizy, elaboraty oraz prace studialne i inwentaryzacyjne, przygotowuje raporty oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z wszelkimi wymaganymi prawem i uzgodnieniami dla wszystkich wymienionych obszarów.

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt Kraków S.A.

opracowuje koncepcję wyprowadzenia mocy z elektrowni wraz ze studium wykonalności, przygotowuje analizy modelowe pracy elektrowni.

WS Atkins Polska Sp. z o.o.

świadczy usługi w kwestii procedur środowiskowych i lokalizacyjnych, dokonuje oceny prac i dokumentów wszystkich podwykonawców w zakresie zgodności z przepisami polskimi i unijnymi, przygotowuje informacyjne memoranda społeczno-środowiskowe oraz plany konsultacji społecznej i udostępniania informacji o elektrowni.

PPW Ekosoft Gdańsk

opracowuje koncepcję programowo-przestrzenną oraz projekt budowlany ujęcia wody powierzchniowej z Wisły wraz z rurociągami grawitacyjnymi, pompownią i rurociągami tłocznymi wody ujmowanej oraz rurociągu i wylotu oczyszczonych ścieków przemysłowych dla projektowanej elektrowni.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. Gdańsk

przeprowadza analizę drogową odnośnie możliwości obsługi transportowej projektowanej elektrowni, wykonuje koncepcję drogową dotyczącą powiązania komunikacyjnego elektrowni z drogami krajowymi, opracowuje projekt budowlany wybranego i uzgodnionego wariantu powiązania komunikacyjnego.

ZUH Torex Rumia

wykonuje i uzgadnia z PKP Polskie Linie Kolejowe projekty koncepcyjne budowy bocznicy kolejowej dla elektrowni oraz opracowuje projekt budowlany bocznicy kolejowej z wszelkimi uzgodnieniami.

Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa

wykonuje analizy układu hydrogeologicznego rejonu budowy elektrowni, wykonuje i uzgadnia projekt prac geologicznych niezbędny dla skompletowania dokumentacji hydrogeologicznej.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Kielce

wykonuje i uzgadnia projekt prac geologicznych niezbędny dla opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, a po jego zatwierdzeniu wykonuje odwierty i badania.

Geoprojekt Gdańsk

wykonuje  wstępne badania podłoża gruntowego dla terenu elektrowni i inwestycji towarzyszących.

Geotrasa Łódź

wykonuje pomiary geodezyjne i mapy do celów projektowych.

Geopel Pelplin

jest odpowiedzialny za bieżącą obsługę i pomiary geodezyjne oraz monitoring geodezyjny.

A.Rudnik, M.Świgoń

wykonuje inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych, wykonuje koncepcje i projekt przebudowy systemu melioracji z zachowaniem istniejących stosunków wodnych, przygotowuje operaty wodno-prawne.

Energy Management and Conservation Agency S.A. Warszawa

wykonuje analizy doboru technologii oraz analizy techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia, opracowuje ekspertyzy przyłączenia elektrowni w Rajkowach do Krajowego Systemy Energetycznego.

CMS Cameron McKenna

świadczy usługi doradztwa prawnego.

Generalny realizator inwestycji zostanie wybrany w późniejszym etapie projektu.