Parametry techniczne

Home > O Elektrowni Północ > Nasza Elektrownia > Parametry techniczne

Projektowana elektrownia węglowa będzie wyposażona w dwa bloki o maksymalnej mocy do 1000 MW każdy. Inwestycja zajmie teren o powierzchni blisko 90 ha.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

  • Obiekty technologiczne elektrowni, w tym: kotłownia, maszynownia, chłodnie kominowe, układy nawęglania, odżużlania i odpopielania, parowe kotły rozruchowe, instalacje odsiarczania spalin (IOS), instalacje katalitycznego odazotowania spalin SCR, obiekty gospodarki olejem opałowym lekkim oraz wiele pomniejszych obiektów budowlanych i inżynierskich;
  • Ujęcie wody oraz rurociągi zaopatrujące elektrownię w wodę i odprowadzające ścieki chłodnicze;
  • Linie elektroenergetyczne 400 kV wyprowadzające wyprodukowaną energię z elektrowni do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) i dalej do sieci wysokich napięć;
  • Linia elektroenergetyczna 110 kV biegnąca od Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w Pelplinie do instalacji elektroenergetycznej w elektrowni – będzie zasilała elektrownię w energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania w czasie, gdy elektrownia nie będzie pracować (np. podczas remontów);
  • Bocznica kolejowa i układ torów wewnątrzzakładowych;
  • Drogi wewnętrzne i połączenie z drogą krajową nr 1;
  • Przebudowa systemu i urządzeń melioracji.

Z powstaniem elektrowni w Rajkowach wiąże się też budowa i modernizacja dróg dojazdowych oraz doprowadzenie kanalizacji sanitarnej i przewodów wodociągowych na potrzeby funkcjonowania elektrowni.

Nowe rozwiązania drogowe w rejonie Elektrowni Pólnoc obejmują budowę węzła komunikacyjnego w rejonie Rajków oraz przebudowę lokalnej drogi łączącej Gręblin z Rajkowami, wraz z wiaduktem nad linią kolejową. Nowe drogi w większości mają przebiegać poza istniejącymi miejscowościami.