Podstawy i regulacje prawne

Home > Konsultacje społeczne > Podstawy i regulacje prawne

Zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem, formalne konsultacje społeczne dla elektrowni w Rajkowach są przeprowadzane w ramach:

  1. Procedur oceny oddziaływania na środowisko, na które składają się zarówno procedury ooś dla przedsięwzięcia na etapie decyzji środowiskowej, jak i poprzedzające je niezbędne procedury ooś dotyczące dokumentów strategicznych i planistycznych. Oceny oddziaływania na środowisko będą prowadzone nie tylko dla głównych obiektów elektrowni, ale także całej towarzyszącej infrastruktury przesyłowej, transportowej itp.
    podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), która wypełnia przepisy unijnych dyrektyw 85/337/EEC, 97/11/EC, 2003/35/EC.
  2. Procedur planistycznych, tzn. zmiany studium i uchwalania miejscowego planu, zarówno dla gminy Pelplin jak i terenów innych gmin, na których będzie zlokalizowana infrastruktura przesyłowa, transportowa itp.
    podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz.717).
  3. Postępowania, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego.
    podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150).

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat formalnych konsultacji społecznych zachęcamy do skontaktowania się z pracownikami Urzędu Gminy w Pelplinie:

Urząd Gminy Pelplin
pl. Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin
tel. +48 58 536 12 61

Zwracamy uwagę, że udział w tej formie konsultacji nie może odbywać się poprzez inwestora. Możliwość zapoznania się z dokumentami oraz możliwość składania uwag i wniosków może nastąpić tylko poprzez skierowanie ich bezpośrednio do odpowiedniego urzędu.