Decyzja środowiskowa zachowuje ważność

Home > Aktualności > Decyzja środowiskowa zachowuje ważność

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) utrzymuje w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla Elektrowni Północ w 2010 r. Decyzją GDOŚ uchylone zostały tylko fragmenty pierwotnej decyzji, a zmiany te mają jedynie charakter porządkujący. Tym samym Inwestor – spółka należąca do Grupy Polenergia – zachował prawomocną decyzję środowiskową, a GDOŚ potwierdził prawidłowość przeprowadzonej procedury środowiskowej.

  • Elektrownia Północ zachowała prawomocną decyzję środowiskową
  • Decyzja nie narusza prawa, co zarzucały organizacje społeczne
  • Utrzymanie decyzji środowiskowej w mocy, świadczy o prawidłowości i rzetelności wykonanej oceny wpływu na środowisko i oddziaływania na ludzi i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • Zmiany GDOŚ w pierwotnej decyzji mają jedynie charakter porządkujący
  • Inwestycja poza poprawą bezpieczeństwa energetycznego regionu jest także pozytywnie oceniania przez lokalną społeczność i operatora sieci przesyłowych

W sierpniu i wrześniu 2013 r. 5 organizacji ekologicznych złożyło do GDOŚ wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej dla Elektrowni Północ w 2010 r., wskazując w pismach i procedurze szereg wad prawnych, które w ich przekonaniu powinny stanowić o uchyleniu decyzji ze względu na wydanie jej z „rażącym naruszeniem prawa”.

Elektrownia Północ Sp. z o.o. odbiera decyzję GDOŚ jako generalne potwierdzenie zgodności decyzji środowiskowej z prawem. Odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli organizacji ekologicznych, podkreślić trzeba, że, cytuję: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w toku prowadzonego postępowania nie stwierdził, aby zaskarżona decyzja w sposób rażący naruszała jakikolwiek przepis prawa, mający zastosowanie przy jej wydaniu. W szczególności naruszenie takie nie miało miejsca w stosunku do przywołanego przez Fundację ClientEarth Poland, Fundację WWF Polska, Fundację Greenpeace Polska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszenie Eko-Kociewie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych”.

Uchylenie punktu decyzji stanowiącego o przyroście temperatury powodowanym przez wody chłodnicze o nie więcej niż 2 st. C nastąpiło, gdyż, również cytując GDOŚ: „nie można w drodze decyzji administracyjnej nakładać na podmioty prawa obowiązków wynikających z samego prawa”, więc skoro temperatura jest określana rozporządzeniem, to nie można tego było już regulować w decyzji. GDOŚ zauważa przy tym, że dla oceny tego zagadnienia „Bez znaczenia w tej kwestii jest, czy wody odbiornika wód pochłodniczych są wodami dla ryb łososiowatych czy dla ryb karpiowatych”, w ogóle zatem nie przesądzał charakteru tych wód.

Eliminacja punktu I.3.13 decyzji środowiskowej (dotyczącego przyrostu temperatury) na mocy decyzji GDOŚ naszym zdaniem łagodzi wymagania względem dotychczasowej treści decyzji środowiskowej. Tym samym GDOŚ nie uznał za możliwe wprowadzenia przez RDOŚ dodatkowego względem przepisów rozporządzenia obostrzenia przyrostu temperatury wód Wisły, nawet jeśli wynikało to z analiz ichtiologicznych zawartych w raporcie OOŚ i było motywowane specyficznymi względami ochrony tych gatunków ryb, dla których ochrony utworzono obszar Natura 2000.

GDOŚ stwierdził, że decyzja nie jest obarczona wadami kwalifikującymi ją do wycofania z obrotu prawnego.

Zmiany nie przesądzają więc o niewykonalności decyzji, co stwierdzone zostało zarówno w sentencji decyzji GDOŚ jak i w uzasadnieniu. Decyzja nie narusza prawa, co zarzucane było przez organizacje społeczne.

Utrzymanie decyzji środowiskowej w mocy, świadczy o prawidłowości i rzetelności w każdym jej aspekcie, wykonanej oceny wpływu na środowisko i oddziaływania na ludzi i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczy o profesjonalnym podejściu inwestora do budowy nowych projektów i działania zawsze zgodnie z prawem i najwyższymi branżowymi standardami.

Warto podkreślić, że inwestycja poza poprawą bezpieczeństwa energetycznego regionu jest także pozytywnie oceniania przez lokalną społeczność i a jej lokalizacja przez operatora sieci przesyłowych z punktu widzenie zarządzania krajowym systemem elektroenergetycznym.